2018/2019 – 2. HL muški
#EkipaOdigranoPobjedePoraziMečeviSetoviBodovi
1. HASTK MLADOST2208 : 225 : 144
2. STK ZAGREB2208 : 325 : 174
3. STK TIS2117 : 426 : 173
4. STK SESVETE2116 : 423 : 163
5.STK V. GORICA-STANFAR II2020 : 86 : 242
6. STK MARATHON2020 : 87 : 242
7. STK ZABOK II1104 : 012 : 32
8. STK DUGA RESA1104 : 012 : 22
9. STK ZAGOREC1104 : 012 : 32
10. STK SV. NEDELJA-NOVAKI1104 : 012 : 22
11. STK JASKA1010 : 42 : 121
12. STK KLEK1010 : 42 : 121
13. STK STUBICA1010 : 43 : 121
14. STK ZAGOREC-MLADI1010 : 43 : 121
Kolo:1 - 06.10.2018.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK MARATHON STK TIS0 : 4Detalji
STK SESVETESTK V. GORICA-STANFAR II4 : 0Detalji
STK ZAGOREC STK ZAGOREC-MLADI4 : 0Detalji
STK ZABOK II STK STUBICA4 : 0Detalji
STK JASKA STK SV. NEDELJA-NOVAKI0 : 4Detalji
STK KLEK STK DUGA RESA0 : 4Detalji
STK MARATHON STK ZAGREB0 : 4Detalji
STK SESVETE HASTK MLADOST2 : 4Detalji
STK TIS STK ZAGREB3 : 4Detalji
HASTK MLADOSTSTK V. GORICA-STANFAR II4 : 0Detalji
Kolo:2 - 20.10.2018.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK ZAGOREC STK MARATHON : Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK TIS : Detalji
STK ZABOK II STK SESVETE : Detalji
STK STUBICA HASTK MLADOST : Detalji
STK JASKA STK KLEK : Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK DUGA RESA : Detalji
STK ZAGOREC STK ZAGREB : Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK MARATHON : Detalji
STK ZABOK IISTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK STUBICA STK SESVETE : Detalji
STK ZAGOREC STK TIS : Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK ZAGREB : Detalji
STK JASKA STK DUGA RESA : Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK KLEK : Detalji
STK ZABOK II HASTK MLADOST : Detalji
STK STUBICASTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
Kolo:3 - 03.11.2018.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK ZABOK II STK ZAGREB : Detalji
STK STUBICA STK TIS : Detalji
STK KLEK STK SESVETE : Detalji
STK DUGA RESA HASTK MLADOST : Detalji
STK JASKA STK ZAGOREC : Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK ZAGOREC-MLADI : Detalji
STK ZABOK II STK MARATHON : Detalji
STK KLEKSTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK DUGA RESA STK SESVETE : Detalji
STK STUBICA STK ZAGREB : Detalji
STK ZABOK II STK TIS : Detalji
STK STUBICA STK MARATHON : Detalji
STK KLEK HASTK MLADOST : Detalji
STK DUGA RESASTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
Kolo:4 - 17.11.2018.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK TIS STK KLEK : Detalji
STK MARATHON STK DUGA RESA : Detalji
STK SESVETE STK JASKA : Detalji
HASTK MLADOST STK SV. NEDELJA-NOVAKI : Detalji
STK ZAGOREC STK STUBICA : Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK ZABOK II : Detalji
STK TIS STK DUGA RESA : Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK STUBICA : Detalji
STK ZAGOREC STK ZABOK II : Detalji
STK SESVETE STK SV. NEDELJA-NOVAKI : Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK JASKA : Detalji
STK MARATHON STK KLEK : Detalji
STK ZAGREB STK DUGA RESA : Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK SV. NEDELJA-NOVAKI : Detalji
HASTK MLADOST STK JASKA : Detalji
STK ZAGREB STK KLEK : Detalji
Kolo:5 - 01.12.2018.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK TIS HASTK MLADOST : Detalji
STK ZAGREBSTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK MARATHON STK SESVETE : Detalji
STK ZAGOREC STK KLEK : Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK DUGA RESA : Detalji
STK ZABOK II STK SV. NEDELJA-NOVAKI : Detalji
STK STUBICA STK JASKA : Detalji
STK TISSTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK MARATHON HASTK MLADOST : Detalji
STK ZAGREB STK SESVETE : Detalji
STK ZABOK II STK JASKA : Detalji
STK STUBICA STK SV. NEDELJA-NOVAKI : Detalji
STK ZAGOREC STK DUGA RESA : Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK KLEK : Detalji
STK TIS STK SESVETE : Detalji
STK MARATHONSTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK ZAGREB HASTK MLADOST : Detalji
Kolo:6 - 08.12.2018.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK JASKA STK TIS : Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK MARATHON : Detalji
STK KLEK STK STUBICA : Detalji
STK DUGA RESA STK ZABOK II : Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK ZAGOREC : Detalji
STK SESVETE STK ZAGOREC-MLADI : Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK TIS : Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK ZAGOREC-MLADI : Detalji
HASTK MLADOST STK ZAGOREC : Detalji
STK KLEK STK ZABOK II : Detalji
STK DUGA RESA STK STUBICA : Detalji
STK JASKA STK ZAGREB : Detalji
STK JASKA STK MARATHON : Detalji
STK SESVETE STK ZAGOREC : Detalji
HASTK MLADOST STK ZAGOREC-MLADI : Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK ZAGREB : Detalji
Kolo:7 - 02.02.2019.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK TIS STK MARATHON : Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK SESVETE : Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK ZAGOREC : Detalji
STK STUBICA STK ZABOK II : Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK JASKA : Detalji
STK DUGA RESA STK KLEK : Detalji
STK ZAGREB STK MARATHON : Detalji
HASTK MLADOST STK SESVETE : Detalji
STK ZAGREB STK TIS : Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II HASTK MLADOST : Detalji
Kolo:8 - 16.02.2019.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK MARATHON STK ZAGOREC : Detalji
STK TIS STK ZAGOREC-MLADI : Detalji
STK SESVETE STK ZABOK II : Detalji
HASTK MLADOST STK STUBICA : Detalji
STK KLEK STK JASKA : Detalji
STK DUGA RESA STK SV. NEDELJA-NOVAKI : Detalji
STK ZAGREB STK ZAGOREC : Detalji
STK MARATHON STK ZAGOREC-MLADI : Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK ZABOK II : Detalji
STK SESVETE STK STUBICA : Detalji
STK TIS STK ZAGOREC : Detalji
STK ZAGREB STK ZAGOREC-MLADI : Detalji
STK DUGA RESA STK JASKA : Detalji
STK KLEK STK SV. NEDELJA-NOVAKI : Detalji
HASTK MLADOST STK ZABOK II : Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK STUBICA : Detalji
Kolo:9 - 09.03.2019.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK ZAGREB STK ZABOK II : Detalji
STK TIS STK STUBICA : Detalji
STK SESVETE STK KLEK : Detalji
HASTK MLADOST STK DUGA RESA : Detalji
STK ZAGOREC STK JASKA : Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK SV. NEDELJA-NOVAKI : Detalji
STK MARATHON STK ZABOK II : Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK KLEK : Detalji
STK SESVETE STK DUGA RESA : Detalji
STK ZAGREB STK STUBICA : Detalji
STK TIS STK ZABOK II : Detalji
STK MARATHON STK STUBICA : Detalji
HASTK MLADOST STK KLEK : Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK DUGA RESA : Detalji
Kolo:10 - 23.03.2019.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK KLEK STK TIS : Detalji
STK DUGA RESA STK MARATHON : Detalji
STK JASKA STK SESVETE : Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI HASTK MLADOST : Detalji
STK STUBICA STK ZAGOREC : Detalji
STK ZABOK II STK ZAGOREC-MLADI : Detalji
STK DUGA RESA STK TIS : Detalji
STK STUBICA STK ZAGOREC-MLADI : Detalji
STK ZABOK II STK ZAGOREC : Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK SESVETE : Detalji
STK JASKASTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK KLEK STK MARATHON : Detalji
STK DUGA RESA STK ZAGREB : Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKISTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK JASKA HASTK MLADOST : Detalji
STK KLEK STK ZAGREB : Detalji
Kolo:11 - 06.04.2019.
DomaćiGostiRezultatPrint
HASTK MLADOST STK TIS : Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK ZAGREB : Detalji
STK SESVETE STK MARATHON : Detalji
STK KLEK STK ZAGOREC : Detalji
STK DUGA RESA STK ZAGOREC-MLADI : Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK ZABOK II : Detalji
STK JASKA STK STUBICA : Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK TIS : Detalji
HASTK MLADOST STK MARATHON : Detalji
STK SESVETE STK ZAGREB : Detalji
STK JASKA STK ZABOK II : Detalji
STK SV. NEDELJA-NOVAKI STK STUBICA : Detalji
STK DUGA RESA STK ZAGOREC : Detalji
STK KLEK STK ZAGOREC-MLADI : Detalji
STK SESVETE STK TIS : Detalji
STK V. GORICA-STANFAR II STK MARATHON : Detalji
HASTK MLADOST STK ZAGREB : Detalji
Kolo:12 - 13.04.2019.
DomaćiGostiRezultatPrint
STK TIS STK JASKA : Detalji
STK MARATHON STK SV. NEDELJA-NOVAKI : Detalji
STK STUBICA STK KLEK : Detalji
STK ZABOK II STK DUGA RESA : Detalji
STK ZAGORECSTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK ZAGOREC-MLADI STK SESVETE : Detalji
STK TIS STK SV. NEDELJA-NOVAKI : Detalji
STK ZAGOREC-MLADISTK V. GORICA-STANFAR II : Detalji
STK ZAGOREC HASTK MLADOST : Detalji
STK ZABOK II STK KLEK : Detalji
STK STUBICA STK DUGA RESA : Detalji
STK ZAGREB STK JASKA : Detalji
STK MARATHON STK JASKA : Detalji
STK ZAGOREC STK SESVETE : Detalji
STK ZAGOREC-MLADI HASTK MLADOST : Detalji
STK ZAGREB STK SV. NEDELJA-NOVAKI : Detalji